Tag: Poland

 The Magnificent Seven 
 7 International artists in Galeria33 
 Ostrow-Poland
Curators :Beata Pflanz – Krysztof Ryfa 
Artists:
Uczestniczki wystawy:
Rosemary Casidy Buswell (Anglia)
Agnieszka Dobrek (Polska)
Bożena Kuzio-b (Polska)
Mariola Landowska (Polska/Portugalia)
Katia Munoz (Hiszpania/Peru)
BEAta Pflanz (Polska)
Natalia Wegner (Polska)
Siedem wspaniałych
Szukanie inspiracji w życiu, w świecie obok jest codziennością wielu artystów. Otoczenie: ludzie, zdarzenia, kolory, mijane bilbordy i reklamy – nawet te, których się widzieć i słyszeć nie chce, po prostu wszystko, wpływa na proces twórczy artysty. To Jego Świat. Wydaje się to oczywiste, trywialne, jednak tylko pozornie. Bo, jak porównać świat Indian Amazonii, do naszego? Jak się ma koloryt Portugalii, czy Hiszpanii do zimowej aury Polski?
Czy lutowe angielskie żonkile, to to samo co śnieżna zima tutaj? To tylko przykłady i można je mnożyć w nieskończoność. Chodzi mi tylko o to, by uświadomić sobie to, że nasza rzeczywistość jest polską rzeczywistością, inną od portugalskiej, hiszpańskiej, angielskiej, czy indiańskiej. Mamy różne postrzeganie świata: kochamy inne rzeczy, jesteśmy wierni innym kolorom, smakom i zwyczajom. I to jest właśnie czyste piękno, że gdzie indziej jest…. inaczej! Po prostu!
I oto moje „artystyczne siostry”, jak o sobie mawiamy, artystki, z którymi w większości wystawiałyśmy wielokrotnie w Hiszpanii, a także w Portugalii itd.,są w Polsce, w Ostrowie Wielkoposkim, w Galerii 33. Cieszę sią, że są tutaj.
Rosemary Casidy Buswell (Anglia), Agnieszka Dobrek (Polska), Bożena Kuzio-b (Polska), Mariola Landowska (Polska/Portugalia), Katia Munoz (Hiszpania/Peru), BEAta Pflanz (Polska), Natalia Wegner (Polska), to siedem światów tworzących swój niepowtarzalny własny, we wspaniałej i gościnnej przestrzeni Galerii 33.
I nie na darmo już starożytni twierdzili, że SIEDEM, jest magiczne i kompletne! Że to CAŁOŚĆ. Rosemary, tym razem, zainspirowała się urokami Wenecji, barwami i jej aurą. Stworzyła cały cykl obrazów pełnych światła i koloru.
Agnieszka na co dzień obserwuje świat z wysokości 11 tys m i z tej perspektywy zatrzymuje uchwyconą w niezwykłych kadrach matkę Ziemię.
Bożena tworzy zwiewne obrazy (również) na tkaninie, nadając im niecodzienny wymiar, kiedy mogą być obserwowane z każdej strony.
Mariola od lat „ucieka” do Indian Amazonii, w poszukiwaniu pierwotnego piękna i człowieczeństwa, przenosi ich świat: kształty, rytuały i kolor na swe płótna.
Katia – Peruwianka, która od lat mieszka w Barcelonie, jest pełna kolorów z natury. Inaczej nie mogło by być. Stąd – bez względu na to co tworzy, kolor jest tu najistotniejszym elementem.
Natalia, w tylko sobie znany sposób potrafi zdefiniować swój horyzont. Misternie zbiera faktury i barwy, tworzy własny obraz świata i chowa go za szybą. Może po to, by stworzony piękniejszym, już takim pozostał?
BEAta (czyli ja), prezentowałam w Galerii 33 wielkie formaty pełne barw, mocne w odbiorze. Tym razem pokazuję też moje drugie, bardziej refleksyjne, stonowane oblicze i przestrzenne „tkane” obrazy.
Magiczne SIEDEM.
Siedem Wspaniałych– ale, strzelać nie będziemy, jak w słynnym westernie. No, może tylko energią i kolorem. Bo, przecież do tytułu podchodzimy z uśmiechem i dystansem.

co-kurator BEAta Pflanz

The Magnificent Seven
Finding inspiration in life, in the nearby world is the everyday life of many artists. Our surroundings: people, events, colours, billboards and advertisements – even those things we do not want to see and hear, everything, affects the creative process. It’s our World. It seems obvious, even trivial, but only seemingly…..because, how does one compare the world of Amazonians to ours? How are the colours of Portugal or Spain different to the winter weather of Poland? Are the English daffodils of February the same as the winter snow here? These are just examples and can be multiplied indefinitely. My point is that we must realise that our reality is a Polish reality, different from Portuguese, Spanish, English or Indian. We have different perceptions of the world: we love other things, we are faithful to different colours, flavors and customs. This is pure beauty, we celebrate these differences…….
And here I present my „artistic sisters”, as we call ourselves, the artists with whom we mostly exhibit in Spain and Portugal, are now here in Poland, in Ostrów Wielkopolski, at Gallery 33. I am very happy that they are here . Rosemary Cassidy Buswell (England), AgnieszkaDobrek (Poland), BożenaKuzio-b (Poland), Mariola Landowska (Poland/Portugal), Katia Munoz (Spain / Peru), Natalia Wegner (Poland) and myself, BEAtaPflanz (Poland), seven different worlds creating a unique exhibition in the wonderful and hospitable space of Galeria 33. It is no surprise that the ancients claimed that SEVEN was a magical number, and here we are:
Rosemary – a citizen of the world, loves travelling. This time, she was inspired by the charms of Italy, Ravenna, Venice, Florence and Tuscany. She has created a series of images full of light and colour, hidden stories, evoking an aura and a sense of place.
Agnieszka, on a daily basis, observes the world from the height of 11 thousand metres, and from this perspective, she captures Mother Earth in her extraordinary frames. She has an uncanny sense of immortalising „this moment”, and gives her photographs a new, and spiritual dimension.
Bożena creates paintings, and also works on fabric. She curves reality and deprives it of its obviousness, adding further meanings to her work, so they can be observed from every perspective.
For many years, Mariola has been „fleeing” to the Indians of the Amazon, in search of their original beauty and genuine humanity. She translates their world, their shapes, rituals, and colours on to her canvases. Her paintings are full of life, of people and animals.
Katia, is a Peruvian girl, who has lived in Barcelona for many years. Her paintings are also full of colours from nature. No matter what she creates, colour is the most important element. With an unusual sense, she can show nostalgia and the atmosphere of a place in her work.

Natalia, in her own known way, can define her horizon. She intricately collects invoices and colours, creates her own image of the world and hides it behind the glass, maybe making it even more beautiful……

 And lastly myself, BEAta…..I have previously exhibited in Gallery 33, large format paintings full of colour, strong and „cosmic” in conception. This time I am showing my second, more reflective and subdued side, and also my spatial „woven” images. The Magnificent Seven – but, we will not shoot from the hip, as in the famous Western, well, maybe only energy and colour. Because, after all, we approach the title of this show with a smile and our sense of humour!

BEAtaPflanz
co-curator

Rosemary Cassidy Buswell – English translation

SPIRAL
Art installation by Rosemary cassidy Buswell /UK

 Exhibition in Poland🤩 –👉The Magnificent Seven is a success
 because we celebrate art together!!
 Una vez más la experiencia de inaugurar en Polonia ha sido maravillosa. 
Gente linda haciendo arte y cultura es la mejor combinación.

Some people are talking about my paintings, love it!! 

Una de las cosas que más he disfrutado y la mayoría de las veces he echado de menos en una inauguración es ver la interacción con la gente generada a través de tu obra. 
Ver como la miran, la admiran y dan sus puntos de vista, discuten y comentan… 
Es maravilloso ser testigo de esto, ellos no necesitan de explicaciones, 
ni identificar nada, perciben, sienten y lo expresan… 
Así de simple puede ser y es disfrutar de la creación de otra persona. 
Me siento realmente agradecida y satisfecha por esta experiencia. 


0
Reaching the Clouds
A charity auction of the Association “Sercem Malowane” and the Institute of Aviation

Will be held from 1st till 14th April 2016. As a part of the event there will be launched an online auction of the original illustrations to the jubilee calendar and other works of art. All the proceeds from the sale of the works will go to financing an aviation holiday for underprivileged children that have proven to be highly motivated and committed to their learning. At the auction dozens of drawings, paintings and graphics, created specially for this occasion, will be exhibited. Their creators are artists from Poland, USA, Hungary, Iran, Lithuania, France, Australia, Belgium, Portugal, Belgium, Spain, Switzerland, Ireland, Argentina. 
All works will be available at: www.ilot.edu.pl/auction and www.ilot90.pl/auction too. The event is a part of the celebrations of the Institute of Aviation 90th jubilee and is held under the Honorary Patronage of the President of the Republic of Poland Andrzej Duda.

International Art Exhibition WeARTe – Iberian Artists & Friends -Międzynarodowa Wystawa Sztuki 

Czapski Art Foundation – Poznań, Wawrzyniaka 39/D

Curators / kuratorzy: Katia Munoz i BEAta Pflanz

03. 20. 2015 >> 04. 07. 2015
Opening show: 20th March / 20 h.


To move, to charm, to surprise, to shock, and above all by the recipient to open a new aesthetic experience is the main task of art. I am glad that this time I – along with Czapski Art Foundation, I invite my artistic friends to Poznan. For us, it all started in Madrid and Barcelona … The project WeARTe – Iberian & Friends offers an aesthetic feast, to meet with art from different places of the world … will be a great opportunity to be able to personally meet and talk with several artists.

Wzruszyć, oczarować, zaskoczyć, zbulwersować, a przede wszystkim otwierać odbiorcę poprzez nowe doznania estetyczne, to główne zadanie sztuki. Cieszę się, że tym razem ja – wraz z Czapski Art Foundation, mogę zaprosić moich artystycznych przyjaciół do Poznania. Dla nas wszystko zaczęło się w Madrycie i Barcelonie… Projekt WeARTe – Iberian & Friends zaprasza na estetyczną ucztę, na spotkanie ze sztuką z różnych miejsc świata… będzie też znakomitą okazją by móc osobiście poznać i porozmawiać z kilkoma artystkami. 

BEAta Pflanz.
I am proud to be part of WeARTe, as co-curator I wish to create and expand the interconnection points between artists and society which are needed to continue promoting diversity. WeARTe is an exhibition proposal which aims  to display and highlight the vanguard of a group of artists from the Iberian peninsula, which, being of different generations, bring to us the world and its realities through art. This exhibition is a unique and honest view, that joins emerging and recognised artists in establishing an artistic coalition that seeks to create an international point of contemporary meeting in the beautiful city of Poznan, providing the public with the chance to be part of this connection.
Me siento orgullosa de ser parte del proyecto WeARTe, como co-curadora intento crear y ampliar puntos de interconexión entre los artistas y la sociedad necesarios para seguir fomentando la diversidad. WeARTe es una propuesta expositiva que tiene por finalidad mostrar y resaltar las vanguardias de un grupo de artistas de la península ibérica que siendo de diferentes generaciones nos aproximan al mundo y sus realidades a través del Arte. Esta exhibición brinda una visión única y honesta que se une a la de otros artistas invitados, emergentes y reconocidos, estableciendo una coalición artística que pretende crear un punto de encuentro internacional y contemporáneo en la bella ciudad de Poznan brindando al público la ocasión de ser parte de esta conexión.

Katia Muñoz

Artists
 Aysel Zeybek Gözübüyük _Turkey
Carla Tabora _ Spain / Brasil
Gloria Keller ART_Spain / Germany
Jacqueline Rodriguez_Peru
Susie Gadea _ Spain / Peru
Vicente Greus _ Spain
Eduardo Mezquida _ Spain
António Aires _ Portugal
Rosemary Cassidy Buswell _ UK / France
Mariola Landowska _ Portugal /Poland
Mercedes Casas Ocampo _ Spain-Argentina
Cecilia Moreno Yaghoubi_ Colombia-USA

WeARTe  o la visión del mundo del arte a través de diferentes generaciones, co-comisariado por Katia Muñoz

‘WeARTe’ es una propuesta expositiva que tiene por finalidad mostrar y resaltar las vanguardias de un grupo de artistas de la península ibérica que siendo de diferentes generaciones nos aproximan al mundo y sus realidades a través del arte. Esta exposición brinda una visión única y honesta que se une a la de otros artistas invitados, emergentes y reconocidos, estableciendo una coalición artística que pretende crear un punto de encuentro internacional y contemporáneo en la ciudad de Poznań. El proyecto ha sido comisariado por Katia Muñoz y Beata Pflanz. 

Los artistas españoles Vicente Greus y Eduardo Mezquida junto con Carla TaboraGloria KellerMercedes Casas OcampoSusie Gadea y Katia Muñoz, residentes en España, participan en esta muestra en Poznań junto con artistas de talla internacional como Cecilia Moreno Yaghoubi, Jacqueline Rodríguez, Beata Pflanz, António Aires, Mariola Landowska y Rosemary Cassidy Buswell.
En palabra de Katia Muñoz, co-curadora de la muestra: este evento es un intento de crear y ampliar puntos de interconexión entre los artistas y la sociedad, necesarios para seguir fomentando la diversidad. La muestra brinda una visión que se une a la de otros artistas invitados, emergentes y reconocidos, estableciendo una coalición artística que pretende crear un punto de encuentro internacional y contemporáneo en la ciudad de Poznań brindando al público la ocasión de ser parte de esta conexión.
Ver publicación completa: Aquí

0

I’m proud to be part of WeARTe, as co-curator I wish to create and expand the interconnection points between artists and society which are needed to continue promoting diversity.
WeARTe is an exhibition proposal which aims  to display and highlight the vanguard of a group of artists from the Iberian peninsula, which, being of different generations, bring to us the world and its realities through art.
This exhibition is a unique and honest view, that joins emerging and recognised artists in establishing an artistic coalition that seeks to create an international point of contemporary meeting in the beautiful city of Poznan, providing the public with the chance to be part of this connection.
Me siento orgullosa de ser parte del proyecto WeARTe, como co-curadora intento crear  y ampliar puntos de inter-conexión entre los artistas y la sociedad necesarios para seguir fomentando la diversidad.
WeARTe es una propuesta expositiva que tiene por finalidad mostrar y resaltar las vanguardias de un grupo de artistas de la península ibérica que siendo de diferentes generaciones nos aproximan al mundo y sus realidades a través del Arte.

Esta exhibición brinda una  visión única y honesta que se une a la de  otros artistas invitados, emergentes y reconocidos, estableciendo una coalición artística que pretende crear  un punto de encuentro internacional y contemporáneo en la bella ciudad de Poznan brindando al público la ocasión de ser parte de esta conexión.
Katia Muñoz

CZAPSKI ART FOUNDATION
03. 20. 2015  >> 04. 07. 2015
Opening show 
 20th March / 20 h.

Poznań – Poland

Artists

Aysel Gözübüyük _ Turkey    
  
Carla Tabora _ Spain / Brasil
Gloria Keller_Spain / Germany   
Jacqueline Rodríguez_Peru
Susie Gadea _ Spain / Peru    
Vicente Greus _ Spain   
  
Eduardo Mezquida _ Spain  
  Antonio Aires _ Portugal
Rosemary Cassidy Buswell _ UK / France
Mariola Landowska _ Portugal /Poland
Mercedes Casas Ocampo _ Spain-Argentina
Cecilia Moreno Yaghoubi_Colombia-USA

Curators
Beata Pflanz _ Poland
Katia Muñoz _ Spain / Peru