Category: exhibicion

H A B I T A R
ABSTRACTOS 
De KATIA MUÑOZ
El tiempo se diluye y el espacio cobra vida.  En el hombre moderno late una nostalgia y una necesidad de imaginar lugares utópicos. Después de mi serie Espacios Deseados, he seguido creando coordenadas geográficas emocionales que son a la vez, una geografía de identidad propia que responden a mis deseos de un hogar primordial, donde el color persiste y dialoga en sus contrastes. Esta propuesta expositiva pretende mostrar una nueva serie de mapas emocionales, cada vez más líquidos y fluidos donde el color surge de una necesidad interior, la de habitar mis espacios. 
 
Time is diluted and space comes alive. Modern man beats a nostalgia and a need to imagine utopian places. After my series Desired Spaces, I have continued to create emotional geographic coordinates that are at the same time, a geography of my own identity that respond to my wishes of a primordial home, where color persists and dialogues in its contrasts. This exhibition proposal aims to show a new series of emotional maps, increasingly liquids and fluid, where color arises from an inner need, that of inhabiting my spaces. 

INTERNACIONAL MAIL ART PROJECT
ABOUT WOMEN- WE ARE DIVERSITY


OPENING & FINISSAGE AT GEDOK KARLSRUHE GALLERY
GERMANY / ALEMANIA
The installation of Mail Art About Women was presented for the first time in Germany. The GEDOK Karlsruhe Künstlerinnenforum center was the artistic space that houses the entire collection, with more than 2000 postcards. The presentation was in charge of the artist and founder Katia Muñoz, with the artist Gloria Keller, ambassador of the project in the Germanic country.
La instalación de arte postal sobre la mujer se presentó por primera vez en Alemania. El centro GEDOK Karlsruhe Künstlerinnenforum fue el espacio artístico que acoge la colección al completo, de más de 2000 postales. La presentación estuvo a cargo de la creadora del proyecto, la artista Katia Muñoz junto a la artista Gloria Keller, embajadora del proyecto en el país germánico.
 

The exhibition was hosted by a large audience interested in the project and in postal art. All gathered to celebrate the art and union of artists to generate dialogue with society on many issues still pending on the issue of women and equal. Gedok Karlsruhe made an internal call with its associated artists, a total of 35 artists participated, sending 100 postcards among all. This group of postcards adhere to the entire collection that will continue to travel the world.
The exhibition will be from July 20 to August 12 where a finissage will take place. 
La exposición fue acogida por numeroso publico interesado en el proyecto y en el arte postal. Todos se congregaron para celebrar el arte y la unión de los artistas para poder generar dialogo con la sociedad en tantos temas aun pendientes sobre el tema de la mujer y la igualdad.

Gedok Karlsruhe realizó una convocatoria interna con sus artistas asociados, participaron un total de 35 artistas enviando 100 postales entre todos. Esta grupo de postales se adhiere así a toda la colección que seguirá viajando por el mundo. La exposición estará del 20 de julio al 12 de agosto donde tendrá lugar un finissage.FINISSAGE 
12.08.2018
Finally, the exhibition will be extended until the end of August, we appreciate the great reception it has received so far. In the finissage ceremony the poetess Lea Ammertal was presented reading her poems with the installation stage of postcards with more artists and visitors of the gallery.
Finalmente, la exposición se extenderá hasta finales de agosto, agradecemos la gran acogida que ha tenido hasta ahora. el la ceremonia de finissage se presento la poetisa Lea Ammertal leyendo sus poemas con el escenario de la instalación de postales  junto a mas artistas y visitantes de la galería. The Magnificent Seven 
 7 International artists in Galeria33 
 Ostrow-Poland
Curators :Beata Pflanz – Krysztof Ryfa 
Artists:
Uczestniczki wystawy:
Rosemary Casidy Buswell (Anglia)
Agnieszka Dobrek (Polska)
Bożena Kuzio-b (Polska)
Mariola Landowska (Polska/Portugalia)
Katia Munoz (Hiszpania/Peru)
BEAta Pflanz (Polska)
Natalia Wegner (Polska)
Siedem wspaniałych
Szukanie inspiracji w życiu, w świecie obok jest codziennością wielu artystów. Otoczenie: ludzie, zdarzenia, kolory, mijane bilbordy i reklamy – nawet te, których się widzieć i słyszeć nie chce, po prostu wszystko, wpływa na proces twórczy artysty. To Jego Świat. Wydaje się to oczywiste, trywialne, jednak tylko pozornie. Bo, jak porównać świat Indian Amazonii, do naszego? Jak się ma koloryt Portugalii, czy Hiszpanii do zimowej aury Polski?
Czy lutowe angielskie żonkile, to to samo co śnieżna zima tutaj? To tylko przykłady i można je mnożyć w nieskończoność. Chodzi mi tylko o to, by uświadomić sobie to, że nasza rzeczywistość jest polską rzeczywistością, inną od portugalskiej, hiszpańskiej, angielskiej, czy indiańskiej. Mamy różne postrzeganie świata: kochamy inne rzeczy, jesteśmy wierni innym kolorom, smakom i zwyczajom. I to jest właśnie czyste piękno, że gdzie indziej jest…. inaczej! Po prostu!
I oto moje „artystyczne siostry”, jak o sobie mawiamy, artystki, z którymi w większości wystawiałyśmy wielokrotnie w Hiszpanii, a także w Portugalii itd.,są w Polsce, w Ostrowie Wielkoposkim, w Galerii 33. Cieszę sią, że są tutaj.
Rosemary Casidy Buswell (Anglia), Agnieszka Dobrek (Polska), Bożena Kuzio-b (Polska), Mariola Landowska (Polska/Portugalia), Katia Munoz (Hiszpania/Peru), BEAta Pflanz (Polska), Natalia Wegner (Polska), to siedem światów tworzących swój niepowtarzalny własny, we wspaniałej i gościnnej przestrzeni Galerii 33.
I nie na darmo już starożytni twierdzili, że SIEDEM, jest magiczne i kompletne! Że to CAŁOŚĆ. Rosemary, tym razem, zainspirowała się urokami Wenecji, barwami i jej aurą. Stworzyła cały cykl obrazów pełnych światła i koloru.
Agnieszka na co dzień obserwuje świat z wysokości 11 tys m i z tej perspektywy zatrzymuje uchwyconą w niezwykłych kadrach matkę Ziemię.
Bożena tworzy zwiewne obrazy (również) na tkaninie, nadając im niecodzienny wymiar, kiedy mogą być obserwowane z każdej strony.
Mariola od lat „ucieka” do Indian Amazonii, w poszukiwaniu pierwotnego piękna i człowieczeństwa, przenosi ich świat: kształty, rytuały i kolor na swe płótna.
Katia – Peruwianka, która od lat mieszka w Barcelonie, jest pełna kolorów z natury. Inaczej nie mogło by być. Stąd – bez względu na to co tworzy, kolor jest tu najistotniejszym elementem.
Natalia, w tylko sobie znany sposób potrafi zdefiniować swój horyzont. Misternie zbiera faktury i barwy, tworzy własny obraz świata i chowa go za szybą. Może po to, by stworzony piękniejszym, już takim pozostał?
BEAta (czyli ja), prezentowałam w Galerii 33 wielkie formaty pełne barw, mocne w odbiorze. Tym razem pokazuję też moje drugie, bardziej refleksyjne, stonowane oblicze i przestrzenne „tkane” obrazy.
Magiczne SIEDEM.
Siedem Wspaniałych– ale, strzelać nie będziemy, jak w słynnym westernie. No, może tylko energią i kolorem. Bo, przecież do tytułu podchodzimy z uśmiechem i dystansem.

co-kurator BEAta Pflanz

The Magnificent Seven
Finding inspiration in life, in the nearby world is the everyday life of many artists. Our surroundings: people, events, colours, billboards and advertisements – even those things we do not want to see and hear, everything, affects the creative process. It’s our World. It seems obvious, even trivial, but only seemingly…..because, how does one compare the world of Amazonians to ours? How are the colours of Portugal or Spain different to the winter weather of Poland? Are the English daffodils of February the same as the winter snow here? These are just examples and can be multiplied indefinitely. My point is that we must realise that our reality is a Polish reality, different from Portuguese, Spanish, English or Indian. We have different perceptions of the world: we love other things, we are faithful to different colours, flavors and customs. This is pure beauty, we celebrate these differences…….
And here I present my „artistic sisters”, as we call ourselves, the artists with whom we mostly exhibit in Spain and Portugal, are now here in Poland, in Ostrów Wielkopolski, at Gallery 33. I am very happy that they are here . Rosemary Cassidy Buswell (England), AgnieszkaDobrek (Poland), BożenaKuzio-b (Poland), Mariola Landowska (Poland/Portugal), Katia Munoz (Spain / Peru), Natalia Wegner (Poland) and myself, BEAtaPflanz (Poland), seven different worlds creating a unique exhibition in the wonderful and hospitable space of Galeria 33. It is no surprise that the ancients claimed that SEVEN was a magical number, and here we are:
Rosemary – a citizen of the world, loves travelling. This time, she was inspired by the charms of Italy, Ravenna, Venice, Florence and Tuscany. She has created a series of images full of light and colour, hidden stories, evoking an aura and a sense of place.
Agnieszka, on a daily basis, observes the world from the height of 11 thousand metres, and from this perspective, she captures Mother Earth in her extraordinary frames. She has an uncanny sense of immortalising „this moment”, and gives her photographs a new, and spiritual dimension.
Bożena creates paintings, and also works on fabric. She curves reality and deprives it of its obviousness, adding further meanings to her work, so they can be observed from every perspective.
For many years, Mariola has been „fleeing” to the Indians of the Amazon, in search of their original beauty and genuine humanity. She translates their world, their shapes, rituals, and colours on to her canvases. Her paintings are full of life, of people and animals.
Katia, is a Peruvian girl, who has lived in Barcelona for many years. Her paintings are also full of colours from nature. No matter what she creates, colour is the most important element. With an unusual sense, she can show nostalgia and the atmosphere of a place in her work.

Natalia, in her own known way, can define her horizon. She intricately collects invoices and colours, creates her own image of the world and hides it behind the glass, maybe making it even more beautiful……

 And lastly myself, BEAta…..I have previously exhibited in Gallery 33, large format paintings full of colour, strong and „cosmic” in conception. This time I am showing my second, more reflective and subdued side, and also my spatial „woven” images. The Magnificent Seven – but, we will not shoot from the hip, as in the famous Western, well, maybe only energy and colour. Because, after all, we approach the title of this show with a smile and our sense of humour!

BEAtaPflanz
co-curator

Rosemary Cassidy Buswell – English translation

SPIRAL
Art installation by Rosemary cassidy Buswell /UK

 Exhibition in Poland🤩 –👉The Magnificent Seven is a success
 because we celebrate art together!!
 Una vez más la experiencia de inaugurar en Polonia ha sido maravillosa. 
Gente linda haciendo arte y cultura es la mejor combinación.

Some people are talking about my paintings, love it!! 

Una de las cosas que más he disfrutado y la mayoría de las veces he echado de menos en una inauguración es ver la interacción con la gente generada a través de tu obra. 
Ver como la miran, la admiran y dan sus puntos de vista, discuten y comentan… 
Es maravilloso ser testigo de esto, ellos no necesitan de explicaciones, 
ni identificar nada, perciben, sienten y lo expresan… 
Así de simple puede ser y es disfrutar de la creación de otra persona. 
Me siento realmente agradecida y satisfecha por esta experiencia. 


This is my proposal for the collective exhibition WOMEN AND TIME A series of intimate portraits, reflections of my feelings and realities in essence. They are of different apparent ages but I recognize myself in them, I am all of them at the same time. These works portray my feminine presence as memory and as consciousness.
In addition, as part of my creative process are basic starting points to detach myself from the figurative and let me flow in the abstract. Before I discarded them, now having more awareness of their meaning, I keep them. There have been many throughout these years, are works never before exposed.

 

Esta es mi propuesta para la exposición colectiva MUJER Y TIEMPO Una serie de retratos intimistas, reflejos de mi sentir y realidades en esencia. Son de diferentes aparentes edades pero me reconozco en ellas, soy las tres al mismo tiempo. Estas obras retratan mi presencia femenina como memoria y como conciencia.
 
Además, como parte de mi proceso creativo son puntos de inicio básicos para desligarme del figurativo y dejarme fluir en los abstractos. Antes los desechaba, ahora teniendo mas conciencia de su sentido las conservo. Han sido muchas a lo largo de estos años, son obras nunca antes expuestas.


DONA I TEMPS. A cura de Clara Trucco

De l’1 de març al 6 d’abril

Inauguració dijous 1 de març a les 19.30h. Acció inaugural d’Anna Sagrera

 Dijous 15 de març a les 19h. Visita guiada amb les / els artistes

 Què és el temps? Què representa el temps per a cada dona? L’organització del temps, el pas del temps, la falta de temps. El temps col·lectiu i el temps individual. Però també des de la memòria, des del record, des de la seva realitat present i a partir de les expectatives de futur. Com sent el temps, com ho percep i com decideix representar-ho.

 Artistes: Nathalie Gautier, Fabian Fernández Caeiro, Virginia Zimanás, Raquel Nériz, Katia Muñoz, Nuria Moreno, Raquel Bistuer, Ana Maria Beaulieu, Inés Grosclaude, Manuela Tello, Mercedes Casas Ocampo, Alba Aragonés,Juan Ramón Rojas, Marcela Jardón, Mónica Caterberg, Marita Sampedro, Maria Antònia Mateu Salvà, Patricia Bobillo, Carla Bossi Viqueira, Judith Belmonte Rivera, Elisabet Belmonte Rivera, Mireia Muñoz, Paloma Rodríguez, Tomás Müller, FEMME SOROLL (Llorenç Conejo Vila i Nadine Marina, Kharma Estrany, Vicky Benítez Blanco, Plácido Domínguez, Míriam Morales Polar, Carles Roca, Paula Leiva Granger, Nadia Faus, Patxi Fernández, Isabelle Domingo, Laia Riera Sanjaume, Kostas Korkoutas. Amb la participació del taller “Dona i Temps” per a dones de la Barceloneta.

EXPOSICIÓ ART I DONA 2018 / Programada en el marc del 8 de març -Dia Internacional de la Dona-LUGAR: C.C.BARCELONETA. Conreria 1-9. Barcelona. 

 ZAPROSZENIE – INVITATION
 VI Międzynarodowy Przegląd Sztuki
ALTERNATYWY 33
OPENING >>  9.12.2017
International Art Exhibition
ALTERNATIVE 33
 Wiosny Ludów 17
Ostrów -Wielkopolski
Poland
More   artists from 19 countries
So happy to see Perú in the list.

Thanks a lot to Galeria 33, to organizer Krzysztof Ryfa,
and with the assistance and support of Beata Pflanz.
It is so exciting to be involved in this exhibition
and share this new artistic experience with others art friends.