Category: art

Comparto con todos ustedes este reportaje y entrevista que me hicieron en el marco de mi reciente exposición individual en Barcelona. Muchas gracias a Rigo Nieves por la gestión y por la realización a Silva Producciones Tv ” Madrid – España “

🎥🗣️ I share with all of you this report and interview that they made me as part of my recent solo exhibition in Barcelona. Many thanks to Rigo Nieves for the management and for the realization to Silva Producciones Tv ” Madrid – Spain “

 

El tiempo se diluye. El instante se prolonga. El espacio y los pensamientos cobranvida.

Esta propuesta expositiva pretende mostrar mi proceso creativo y experimental en los últimos años. En el hombre moderno late una nostalgia y una necesidad de imaginar lugares utópicos del recuerdo y el deseo, recreando una geografía de espacios anhelados, es así que surge mi serie ESPACIOS DESEADOS, coordenadas geográficas emocionales, un Google-maps interior, creando espacios en los que quisiera habitar.

Con este sentimiento de exilio y búsqueda encuentro en la materia y el color la fe ante la existencia cierta de un hogar primordial. En una primera etapa el color surge de la necesidad interior de llenar vacíos, pero en mi proceso experimental del espacio me he encontrado con los silencios y he luchado con los vacíos, llevándome a preguntarme: ¿El vacío debía ser colmado como fuera? Desde su nacimiento en la vieja Grecia, nuestra cultura occidental se ha visto obsesionada por el horror al vacío. Pero El espacio en blanco es fértil! Lo he ido experimentando en mi pintura, he sentido que estos espacios en blanco, huecos, ausencias y absolutos son como los silencios del  poema o de la música, constituyen su parte activa, creando un dinamismo interno. Así surge la serie DONDE HABITA EL SILENCIO.

Hay silencio antes de nacer , hay silencio en la muerte, entonces que es la vida? Es ese ruido que hay entre esos dos silencios insondables. Un ruido de color, vital y reflexivo, que persiste, dialoga y lucha con la nada. Giacometti afirmó que “La finalidad del arte no es reproducir la realidad, sino crear una realidad de la misma intensidad”…ésta es mi premisa, la que me permite lanzar al horizonte estos lienzos, cuya blancura inicial me han dado el derecho a soñar con el color pero también con vacíos bien pensados, creando espacios con un propio vocabulario, en busca de una construcción personal del mundo y de mí misma.

ABSTRACT THINKING es el resultado de todos estos procesos de pensar y sentir. Como artista me doy , y al mismo tiempo proporciono al publico un escenario para sus percepciones, preguntas y reflexiones habitando el color y sobre todo los espacios en blanco, compartiendo con ellos el derecho a soñar.Time is diluted. The moment is prolonged. Space and thoughts come alive.
This exhibition proposal aims to show my creative and experimental process in recent years. Modern man beats a nostalgia and a need to imagine utopian places of memory and desire, recreating a geography of longed spaces, that is how my series arises. DESIRED SPACES, emotional geographical coordinates, an internal Google maps, creating spaces in the I would like to live
With this feeling of exile and search I find in matter and color the faith before the certain existence of a primordial home. In a first stage, color arises from the inner need to fill gaps, but in my experimental process of space I have encountered silences and struggled with gaps, leading me to ask myself: Should emptiness be filled as it was? Since its birth in old Greece, our Western culture has been obsessed with the horror of emptiness. But the blank space is fertile! I have been experimenting in my painting, I have felt that these blank spaces, gaps, absences and absolutes are like the silences of the poem or music, they are its active part, creating an internal dynamism. Thus arises the series WHERE THE SILENCE HABITS.
There is silence before birth, there is silence in death, then what is life? It is that noise that exists between those two unfathomable silences. A color, vital and reflective noise that persists, dialogues and fights with nothingness. Giacometti said that “The purpose of art is not to reproduce reality, but to create a reality of the same intensity” … this is my premise, which allows me to throw these canvases on the horizon, whose initial whiteness has given me the right to dream of the color but also with well thought-out gaps, creating spaces with a vocabulary of my own, in search of a personal construction of the world and of myself.
ABSTRACT THINKING is the result of all these processes of thinking and feeling. As an artist, I give myself, and at the same time, I provide the public with a stage for their perceptions, questions and reflections, inhabiting color and above all blank spaces, sharing with them the right to dream.

Image may contain: text
C/ Pujades 60.1º-1ª.
Poblenou-Metro Bogatell
Barcelona.
 The Magnificent Seven 
 7 International artists in Galeria33 
 Ostrow-Poland
Curators :Beata Pflanz – Krysztof Ryfa 
Artists:
Uczestniczki wystawy:
Rosemary Casidy Buswell (Anglia)
Agnieszka Dobrek (Polska)
Bożena Kuzio-b (Polska)
Mariola Landowska (Polska/Portugalia)
Katia Munoz (Hiszpania/Peru)
BEAta Pflanz (Polska)
Natalia Wegner (Polska)
Siedem wspaniałych
Szukanie inspiracji w życiu, w świecie obok jest codziennością wielu artystów. Otoczenie: ludzie, zdarzenia, kolory, mijane bilbordy i reklamy – nawet te, których się widzieć i słyszeć nie chce, po prostu wszystko, wpływa na proces twórczy artysty. To Jego Świat. Wydaje się to oczywiste, trywialne, jednak tylko pozornie. Bo, jak porównać świat Indian Amazonii, do naszego? Jak się ma koloryt Portugalii, czy Hiszpanii do zimowej aury Polski?
Czy lutowe angielskie żonkile, to to samo co śnieżna zima tutaj? To tylko przykłady i można je mnożyć w nieskończoność. Chodzi mi tylko o to, by uświadomić sobie to, że nasza rzeczywistość jest polską rzeczywistością, inną od portugalskiej, hiszpańskiej, angielskiej, czy indiańskiej. Mamy różne postrzeganie świata: kochamy inne rzeczy, jesteśmy wierni innym kolorom, smakom i zwyczajom. I to jest właśnie czyste piękno, że gdzie indziej jest…. inaczej! Po prostu!
I oto moje „artystyczne siostry”, jak o sobie mawiamy, artystki, z którymi w większości wystawiałyśmy wielokrotnie w Hiszpanii, a także w Portugalii itd.,są w Polsce, w Ostrowie Wielkoposkim, w Galerii 33. Cieszę sią, że są tutaj.
Rosemary Casidy Buswell (Anglia), Agnieszka Dobrek (Polska), Bożena Kuzio-b (Polska), Mariola Landowska (Polska/Portugalia), Katia Munoz (Hiszpania/Peru), BEAta Pflanz (Polska), Natalia Wegner (Polska), to siedem światów tworzących swój niepowtarzalny własny, we wspaniałej i gościnnej przestrzeni Galerii 33.
I nie na darmo już starożytni twierdzili, że SIEDEM, jest magiczne i kompletne! Że to CAŁOŚĆ. Rosemary, tym razem, zainspirowała się urokami Wenecji, barwami i jej aurą. Stworzyła cały cykl obrazów pełnych światła i koloru.
Agnieszka na co dzień obserwuje świat z wysokości 11 tys m i z tej perspektywy zatrzymuje uchwyconą w niezwykłych kadrach matkę Ziemię.
Bożena tworzy zwiewne obrazy (również) na tkaninie, nadając im niecodzienny wymiar, kiedy mogą być obserwowane z każdej strony.
Mariola od lat „ucieka” do Indian Amazonii, w poszukiwaniu pierwotnego piękna i człowieczeństwa, przenosi ich świat: kształty, rytuały i kolor na swe płótna.
Katia – Peruwianka, która od lat mieszka w Barcelonie, jest pełna kolorów z natury. Inaczej nie mogło by być. Stąd – bez względu na to co tworzy, kolor jest tu najistotniejszym elementem.
Natalia, w tylko sobie znany sposób potrafi zdefiniować swój horyzont. Misternie zbiera faktury i barwy, tworzy własny obraz świata i chowa go za szybą. Może po to, by stworzony piękniejszym, już takim pozostał?
BEAta (czyli ja), prezentowałam w Galerii 33 wielkie formaty pełne barw, mocne w odbiorze. Tym razem pokazuję też moje drugie, bardziej refleksyjne, stonowane oblicze i przestrzenne „tkane” obrazy.
Magiczne SIEDEM.
Siedem Wspaniałych– ale, strzelać nie będziemy, jak w słynnym westernie. No, może tylko energią i kolorem. Bo, przecież do tytułu podchodzimy z uśmiechem i dystansem.

co-kurator BEAta Pflanz

The Magnificent Seven
Finding inspiration in life, in the nearby world is the everyday life of many artists. Our surroundings: people, events, colours, billboards and advertisements – even those things we do not want to see and hear, everything, affects the creative process. It’s our World. It seems obvious, even trivial, but only seemingly…..because, how does one compare the world of Amazonians to ours? How are the colours of Portugal or Spain different to the winter weather of Poland? Are the English daffodils of February the same as the winter snow here? These are just examples and can be multiplied indefinitely. My point is that we must realise that our reality is a Polish reality, different from Portuguese, Spanish, English or Indian. We have different perceptions of the world: we love other things, we are faithful to different colours, flavors and customs. This is pure beauty, we celebrate these differences…….
And here I present my „artistic sisters”, as we call ourselves, the artists with whom we mostly exhibit in Spain and Portugal, are now here in Poland, in Ostrów Wielkopolski, at Gallery 33. I am very happy that they are here . Rosemary Cassidy Buswell (England), AgnieszkaDobrek (Poland), BożenaKuzio-b (Poland), Mariola Landowska (Poland/Portugal), Katia Munoz (Spain / Peru), Natalia Wegner (Poland) and myself, BEAtaPflanz (Poland), seven different worlds creating a unique exhibition in the wonderful and hospitable space of Galeria 33. It is no surprise that the ancients claimed that SEVEN was a magical number, and here we are:
Rosemary – a citizen of the world, loves travelling. This time, she was inspired by the charms of Italy, Ravenna, Venice, Florence and Tuscany. She has created a series of images full of light and colour, hidden stories, evoking an aura and a sense of place.
Agnieszka, on a daily basis, observes the world from the height of 11 thousand metres, and from this perspective, she captures Mother Earth in her extraordinary frames. She has an uncanny sense of immortalising „this moment”, and gives her photographs a new, and spiritual dimension.
Bożena creates paintings, and also works on fabric. She curves reality and deprives it of its obviousness, adding further meanings to her work, so they can be observed from every perspective.
For many years, Mariola has been „fleeing” to the Indians of the Amazon, in search of their original beauty and genuine humanity. She translates their world, their shapes, rituals, and colours on to her canvases. Her paintings are full of life, of people and animals.
Katia, is a Peruvian girl, who has lived in Barcelona for many years. Her paintings are also full of colours from nature. No matter what she creates, colour is the most important element. With an unusual sense, she can show nostalgia and the atmosphere of a place in her work.

Natalia, in her own known way, can define her horizon. She intricately collects invoices and colours, creates her own image of the world and hides it behind the glass, maybe making it even more beautiful……

 And lastly myself, BEAta…..I have previously exhibited in Gallery 33, large format paintings full of colour, strong and „cosmic” in conception. This time I am showing my second, more reflective and subdued side, and also my spatial „woven” images. The Magnificent Seven – but, we will not shoot from the hip, as in the famous Western, well, maybe only energy and colour. Because, after all, we approach the title of this show with a smile and our sense of humour!

BEAtaPflanz
co-curator

Rosemary Cassidy Buswell – English translation

SPIRAL
Art installation by Rosemary cassidy Buswell /UK

 Exhibition in Poland🤩 –👉The Magnificent Seven is a success
 because we celebrate art together!!
 Una vez más la experiencia de inaugurar en Polonia ha sido maravillosa. 
Gente linda haciendo arte y cultura es la mejor combinación.

Some people are talking about my paintings, love it!! 

Una de las cosas que más he disfrutado y la mayoría de las veces he echado de menos en una inauguración es ver la interacción con la gente generada a través de tu obra. 
Ver como la miran, la admiran y dan sus puntos de vista, discuten y comentan… 
Es maravilloso ser testigo de esto, ellos no necesitan de explicaciones, 
ni identificar nada, perciben, sienten y lo expresan… 
Así de simple puede ser y es disfrutar de la creación de otra persona. 
Me siento realmente agradecida y satisfecha por esta experiencia. 


This is my proposal for the collective exhibition WOMEN AND TIME A series of intimate portraits, reflections of my feelings and realities in essence. They are of different apparent ages but I recognize myself in them, I am all of them at the same time. These works portray my feminine presence as memory and as consciousness.
In addition, as part of my creative process are basic starting points to detach myself from the figurative and let me flow in the abstract. Before I discarded them, now having more awareness of their meaning, I keep them. There have been many throughout these years, are works never before exposed.

 

Esta es mi propuesta para la exposición colectiva MUJER Y TIEMPO Una serie de retratos intimistas, reflejos de mi sentir y realidades en esencia. Son de diferentes aparentes edades pero me reconozco en ellas, soy las tres al mismo tiempo. Estas obras retratan mi presencia femenina como memoria y como conciencia.
 
Además, como parte de mi proceso creativo son puntos de inicio básicos para desligarme del figurativo y dejarme fluir en los abstractos. Antes los desechaba, ahora teniendo mas conciencia de su sentido las conservo. Han sido muchas a lo largo de estos años, son obras nunca antes expuestas.


DONA I TEMPS. A cura de Clara Trucco

De l’1 de març al 6 d’abril

Inauguració dijous 1 de març a les 19.30h. Acció inaugural d’Anna Sagrera

 Dijous 15 de març a les 19h. Visita guiada amb les / els artistes

 Què és el temps? Què representa el temps per a cada dona? L’organització del temps, el pas del temps, la falta de temps. El temps col·lectiu i el temps individual. Però també des de la memòria, des del record, des de la seva realitat present i a partir de les expectatives de futur. Com sent el temps, com ho percep i com decideix representar-ho.

 Artistes: Nathalie Gautier, Fabian Fernández Caeiro, Virginia Zimanás, Raquel Nériz, Katia Muñoz, Nuria Moreno, Raquel Bistuer, Ana Maria Beaulieu, Inés Grosclaude, Manuela Tello, Mercedes Casas Ocampo, Alba Aragonés,Juan Ramón Rojas, Marcela Jardón, Mónica Caterberg, Marita Sampedro, Maria Antònia Mateu Salvà, Patricia Bobillo, Carla Bossi Viqueira, Judith Belmonte Rivera, Elisabet Belmonte Rivera, Mireia Muñoz, Paloma Rodríguez, Tomás Müller, FEMME SOROLL (Llorenç Conejo Vila i Nadine Marina, Kharma Estrany, Vicky Benítez Blanco, Plácido Domínguez, Míriam Morales Polar, Carles Roca, Paula Leiva Granger, Nadia Faus, Patxi Fernández, Isabelle Domingo, Laia Riera Sanjaume, Kostas Korkoutas. Amb la participació del taller “Dona i Temps” per a dones de la Barceloneta.

EXPOSICIÓ ART I DONA 2018 / Programada en el marc del 8 de març -Dia Internacional de la Dona-LUGAR: C.C.BARCELONETA. Conreria 1-9. Barcelona. 

 


About Women
International Mail Art Project
Yo Mujer
International Exhibition
Concept, curatorship and organization by
Katia Muñoz

About Womenla instalación de Arte Postal sobre la Mujer presenta  su colección completa por primera vez en Barcelona. Más de 2000 postales enviadas por más de 500 artistas y creativos de todo el mundo continúan su itinerancia para seguir generando puentes de comunicación y reflexión entre arte y sociedad.  

Yo Mujer, Colectiva Internacional de Arte Contemporáneo enmarcada dentro de la presentación de la Instalación de Arte postal sobre la Mujer ABOUT WOMEN. La muestra busca complementar el impacto visual femenino, así mismo, dar visibilidad  a talentosos artistas, especialmente a los vinculados a este proyecto colaborativo que ya ha viajado por varias ciudades de España, Colombia y Holanda. Su objetivo principal es mostrar a la mujer de hoy, como identidad, como sentir, como acontecimiento histórico, cultural y biológico.
 
 
 
 
 
About Women, The international Mail Art Project presents its complete collection for the first time in Barcelona. More than 2000 postcards sent by more than 500 artists and creatives from all over the world continue their itinerancy to
continue generating bridges of communication and reflection between art and society.
As a parallel event, Yo Mujer, an international collective exhibition will be presented to complement the feminine visual impact, as well as to give visibility and diffusion to talented artists, especially those linked to this collaborative project that has already traveled through several cities in Spain, Colombia and Holland.